Train O'Clock
Rechercher un horaire

Breukelen Woerden Horaires du 1 février 2023 à 13:50

14:18
Breukelen voie 3
8 min
Direct
NSSprinter4051
8 min
Direct
NSSprinter4051
NSSprinter4051
14:26
Woerden
14:48
Breukelen voie 3
8 min
Direct
NSSprinter4053
8 min
Direct
NSSprinter4053
NSSprinter4053
14:56
Woerden
15:18
Breukelen voie 3
8 min
Direct
NSSprinter4055
8 min
Direct
NSSprinter4055
NSSprinter4055
15:26
Woerden
15:48
Breukelen voie 3
8 min
Direct
NSSprinter4057
8 min
Direct
NSSprinter4057
NSSprinter4057
15:56
Woerden
16:18
Breukelen voie 3
8 min
Direct
NSSprinter4059
8 min
Direct
NSSprinter4059
NSSprinter4059
16:26
Woerden
16:48
Breukelen voie 3
8 min
Direct
NSSprinter4061
8 min
Direct
NSSprinter4061
NSSprinter4061
16:56
Woerden

Durée du trajet en train

La durée du trajet le plus court entre Breukelen et Woerden est de 7 minutes en train